ធនាគារ ចេ​ត្រាស់​ធ៍ ទិញ​ភាគហ៊ុន​របស់​​ធនាគារ ​ANZ Royal ហើយនឹង​ត្រូវ​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ថ្មី​ – CEN