រដ្ឋសភា កម្ពុជា​ឡាវ នឹង​ជំរុញ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ អនុវត្តន៍​ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព រាល់​កិច្ចព្រមព្រៀង ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ជាមួយ​គ្នា​ – CEN