រឿង​ប៉ូលីស​ពាក់​ស័ក្តិ​បី​ច្រឡំ​ដៃ​យក ipad មាន​អ្នក​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ដាក់វិន័យ​តឹងរ៉ឹង​បំផុត​ – CEN