បាញ់ប្រហា​រលើ​អាគារ​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ទីក្រុង Virginia Beach ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ១២​នាក់​ – CEN