​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ឡើងវិញ ឧបសម្ព័ន្ធ​បែងចែក​ភូមិសាស្ត្រ និង​តម្លៃ​អចលនទ្រព្យ សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​គិត​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រាឱ្យស្រប​តាម​ការរីកចម្រើន ខាង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ – CEN