លោកជំទាវ ញ៉ែម មរកត រ៉ាយរ៉ាប់​ពី​សាច់​រឿងពាក់ព័ន្ធ​និង​កូនប្រុស​របស់​គាត់ ដែល​កំពុង​ជាប់​ក្នុង​ពន្ធនាគារ ដោយសារ​បាញ់​នារី​ម្នាក់ បាក់​ភ្លៅ​ – CEN