នគរបាល​ថា ឪពុក​ដែល​ធ្វើបាប​កូន​នោះ បាន​សន្យា​ចំពោះមុខ​ច្បាប់ បើ​ថ្ងៃក្រោយ​ប្រព្រឹត្ត​ទៀត នឹងត្រូវ​ទទួលទោស​ – CEN