គម្រោង​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​ខ្នាតតូច នៅ​តំបន់​ទន្លេសាប​ចំណាយ​ថវិកា​អស់ ៤៧,៣៤ លាន​ដុល្លារ​ – CEN