ករណី​រំលោភ​សម្លាប់មហាជន​ក៏ដូចជាបណ្តាញ​សង្គម ស្នើ​ឲ្យ​មានទោស​ប្រហារជីវិត​ – CEN