ប្រធានាធិបតី​ភី​លី​ពី​ន​ថា ពី​មុន​គាត់​ធ្លាប់​ជា​ខ្ទើយ តែ​គាត់​កែប្រែ​ខ្លួន​គាត់​ជា​មនុស្ស​ប្រុស​វិញ​ – CEN