ចិន​គំរាម​ដាក់​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​បញ្ជីខ្មៅ ក្រោយ​មាន​ការ​រាំងខ្ទប់ Huawei – CEN