រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងបរិស្ថាន ពិនិត្យមើល​ការគ្រប់គ្រង​ធម្មជាតិ របស់​សហគមន៍​អេកូ​ទេសចរណ៍​តំបន់​ស្ទឹង​អា​រ៉ែ​ង – CEN