ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ត្រៀមថាមពល​អគ្គិសនី​ប្រមាណ ៤០០​មេហ្គា​វ៉ាត់​បន្ថែមទៀត ដោយ​ទិញ​ម៉ាស៊ីនភ្លើង ដោយ​ដើរ​ប្រេង​ខ្មៅពី​ក្រៅ​ប្រទេស​ – CEN