កម្ពុជា​នឹង​បើក​យុទ្ធនាការ​ហូប​នំ​បញ្ចុក​ទូទាំង​ប្រទេស​ “​នំ​បញ្ចុក​សាមគ្គី​ជាតិ​” ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែមិថុនា​ – CEN