ពេល​ឈឺបំពង់ក គួ​រញុាំ​អា​ហារ​ទាំង​នេះ​ឲ្យបាន​ច្រើន ទើប​វា​ឆាប់​ជា​ – CEN