គ្រាន់​តែ​រឿង​ខ្ចី memorry មិន​ទាន់​សង កាប់​មួយ​ប័ុងតោ បណ្តាលឲ្យ​របួស​ហូរ​ឈាម​ពេញ​ខ្លួន ហើយ​ជន​បង្ក​រត់​បាត់​ – CEN