ស្នើ​មន្ត្រី​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង យកចិត្តទុកដាក់​ជួយ​សម្រួល​ធុរកិច្ច​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​តូច​បំផុត​ – CEN