គណៈប្រតិភូ​បេសកជន​ចិន ២០០០​នាក់ មក​ទស្សនា​កម្ពុជា ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​ឱកាស​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN