ភ្លៀង​មួយ​មេ​ម្សិលមិញ​បាក់​បង្គោល​ភ្លើង ១៦ ​ដើម ​នៅ​កំបូល​ – CEN