ជាការ​គាប់​ជួន​ទេ ដែល EU និង US បំពេញ​បេសកកម្ម​ទន្ទឹម​គ្នា នៅ​កម្ពុជា​ – CEN