ករណី​លោក​ស័ក្តិ​៣ លួច​អាយ​ផេ​ត គឺ​បញ្ជូន​តែ​សំណុំរឿង​ទៅ​តុលាការ​ទេ ពុំមាន​បញ្ជូន​មនុស្ស​ទៅ​ឡើយ​ – CEN