ឈ្មួញ​លួច​ដឹក​សត្វ​ជ្រូក​រស់​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម​ចូល​មក​ទៀត​ហើយ ​មុខ​ដដែល​ៗ – CEN