រយៈពេល​ ៤ ខែ ​ដើមឆ្នាំ ២០១៩ វិស័យ​សំណង់​មាន​ជិត ៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN