បទល្មើស​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ នៅតែ​កើតមាន ទោះបីជា​មាន​ការព្រមាន​ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ – CEN