រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ដែនដី ស្នើ​ប្រតិភូ​អឺរ៉ុប ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​កម្ពុជា ក្នុងការ​ទទួលបាន​ប​ន្ត​ទៀត​នូវ EBA – CEN