សមាជិក​សមាគម​មិត្ត​នគរបាល​ដែល​ពលី​ឬ​មរណៈ នឹង​ទទួលបាន​ប្រាក់​បន្ថែម​៨​លាន​រៀល​ – CEN