ក្រុមហ៊ុន​ថ្នាំជក់ នៅ​តែ​ធ្វើ​ការផ្សព្វផ្សាយពី​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន តាម​គ្រប់​មធ្យោបាយ – CEN