គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេច​អនុម័ត​ទាំងស្រុង លើសេចក្តីព្រាង គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្តី​ពី​ការសិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត​ – CEN