ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​ជា​កម្មវិធី​ធនាគា​រលើ​ទូរស័ព្ទ​ល្អ​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​២០១៩ – CEN