រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​សិង្ហ​បុរី បញ្ជាក់ថា កម្ពុជា​សិង្ហ​បូរី​នៅ​បន្ត​ជា​អ្នកជិតខាង​ល្អ ហើយ​ខិតខំ​បំភ្លេច​អតីតកាល​ ​ – CEN