អា​មេ​រិច និង​មិចស៊ិចកូ​សម្រេច​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយគ្នា ហើយ​ការយកពន្ធ​លើ​ទំនិញ​មិចស៊ិចកូ​ត្រូវ​ផ្អាក​ – CEN