លទ្ធផល​ការបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​គណបក្ស​ប្រជាជន ៣៤៨៤​អាសនៈ​ – CEN