កម្ពុជា​វៀតណាម ឈរលើ​គោលការណ៍ គោរព​អធិបតេយ្យភាព​គ្នា ផ្តល់​ជូន​ព័ត៌មាន​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ដោះស្រាយ​បញ្ហា ឲ្យបាន​ទាន់​ពេលវេលា តាម​ព្រំដែន​ – CEN