ថៃ ៖ ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្លាយ​ជា​ពិធី​បុណ្យសព ព្រោះ​នាង​ត្រូវ​គូ​ដណ្តឹង​បាញ់សម្លាប់​ – CEN