វិធានការ​ជាច្រើន បញ្ចៀស​ពី​គ្រោះថ្នាក់​ដោយ​រន្ទះបាញ់ បង្ក​ឲ្យ​មនុស្ស និង​សត្វ ស្លាប់ និង​របួស​ – CEN