ធនាគារហត្ថាកសិករលីមីធីត មិនខ្វល់ពីសន្តិសុខកើតជំងឺ​ – CEN