អ្នកឈ្នះ រង្វាន់​នៅក្នុង​កម្មវិធី Roar and Win របស់​ស្រា​បៀ​រ សិ​ង្ហ ធ្វើ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ទៅ​អង់គ្លេស​ – CEN