បាបកម្ម ៖ បន្លំ​ធ្វើ​គ អស់កាល​១២​ឆ្នាំ ដើម្បី​គេច​ពី​ប៉ូលិស ឧក្រិដ្ឋជន​បាន​បាត់បង់​សមត្ថភាព​និយាយស្តី​មួយជីវិត​ – CEN