សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ការគ្រប់គ្រង​ប្រេងកាត និង​ផលិតផល​ប្រេងកាត នឹងត្រូវ​ដាក់ជូន​សម័យ​ប្រជុំ​រដ្ឋសភា​ពិភាក្សា និង​អនុម័ត​ – CEN