សហគ្រាស​អនុផល​ព្រៃឈើ​ដោយ​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​បង្កើតឲ្យមាន​ការលើក​ទឹកចិត្ត​ចំពោះ​កិច្ច​គាំពា​រ​សង្គម​និង​បរិស្ថាន​ – CEN