សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ហុងគ្រី និង​ចូលរួម​សន្និសីទ​កំពូល ស្តីពី អន្តរសកម្មភាព និង​វិធានការ​កសាង​ទំនុកចិត្ត​នៅ​អាស៊ី នៅ​ប្រទេស​តាជី​គី​ស្ថាន​ – CEN