ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន​ទាំងអស់ មុនជ្រើសរើស​អ្នកបើកបរ ត្រូវ​ពិនិត្យ​សារធាតុ​ញៀន​ – CEN