ចាប់ឃាតករស្រីម្នាក់ ដែលកាប់សម្លាប់មិត្តភក្កិជាកង់ៗ បោះចូលទន្លេ – CEN