អ្នក​តវ៉ា​រាប់ពាន់នាក់​ឡោម​ព័ន្ធ​អាគារ​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ហុងកុង ដើម្បី​តវ៉ា​នឹង​ច្បាប់​ធ្វើ​បត្យាប័ន​ – CEN