ប្រជាពលរដ្ឋ​រិះគន់​ការចាក់​ថ្ម​លើ​ផ្លូវ​សាធារណៈ មិន​អាច​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​បាន​ – CEN