សមិទ្ធផល​និង​ស្នាដៃ​ការងារ​របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ជា​មូលដ្ឋាន​ចូល​បញ្ចាំង​ឲ្យឃើញ​ពី​ការអនុវត្ត​កំណែទ​ម្រង់​ស៊ីជម្រៅ​ – CEN