បញ្ជូន​អ្នកលក់​គ្រឿងញៀន​នៅ​ក្លឹប​លុច​សារី ១៧​នាក់​ឡើង​តុលាការ ខណៈ​ម្ចាស់​កំពុង​តាម​ចាប់​នៅឡើយ​ – CEN