ដឹង​អត់ថា ការផឹក​ទឹក​ក្តៅ​ឧ​ណ្ឌៗ លាយ​ទឹកឃ្មុំ ផ្តល់​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​សុខភាព​? – CEN