កម្ពុជា​កំពុងតែ​ធ្វើ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​អំពី​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពី​អាណា​ឡុក​ទៅ​ជា​ឌីជីថល នៅ​ឆ្នាំ​២០២៣ – CEN