លោក វិ​ល្លាម នឹង​លេីក​យក​ភាព​អវិជ្ជមាន​ក្នុង​វិស័យ​សុខាភិបាល សួរនាំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ថ្ងៃទី​១៩​ខាងមុខនេះ​ – CEN